بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۰,۲۱۶.۵۰ ۱.۷۸%+
اتریوم ۱,۱۴۷.۸۰ ۲.۲۹%+
لایت کوین ۵۱.۶۴ ۰.۵۱%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۳۵%+
بیت کوین کش ۱۰۶.۸۰ ۰.۳۷%-
ریپل ۰.۳۳ ۰.۶۲%+
بایننس کوین ۲۳۲.۷۰ ۲.۳۸%+
استلار ۰.۱۱ ۰.۳۶%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۱.۱۹%+
فلو ۱.۶۲ ۳.۱۸%+
وی چین ۰.۰۲ ۰.۶۱%+
نیو ۸.۵۳ ۱.۱۹%+
کاردانو ۰.۴۶ ۱.۱۱%+
پلی گان ۰.۵۲ ۹.۱۴%+
سلو ۰.۹۱ ۲.۰۲%+
الگورند ۰.۳۲ ۱.۵۹%+
هارمونی ۰.۰۲ ۱.۵۸%+
کوکوین توکن ۶۱۷.۹۸ ۱.۵۸%+
کیوتوم ۲.۸۷ ۰.۴۲%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۶۶۹,۱۶۶,۱۵۰ ۱.۷۸%+
اتریوم ۳۷,۹۹۲,۱۸۰ ۲.۲۹%+
لایت کوین ۱,۷۰۹,۲۸۴ ۰.۵۱%+
ترون ۲,۲۶۳ ۱.۳۵%+
بیت کوین کش ۳,۵۳۵,۰۸۰ ۰.۳۷%-
ریپل ۱۰,۷۸۴ ۰.۶۲%+
بایننس کوین ۷,۷۰۲,۳۷۰ ۲.۳۸%+
استلار ۳,۶۴۱ ۰.۳۶%+
دوج کوین ۲,۲۸۳ ۱.۱۹%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۵۳,۶۲۲ ۳.۱۸%+
وی چین ۷۶۵ ۰.۶۱%+
نیو ۲۸۲,۳۴۳ ۱.۱۹%+
کاردانو ۱۵,۳۵۸ ۱.۱۱%+
پلی گان ۱۷,۱۸۹ ۹.۱۴%+
سلو ۳۰,۰۲۲ ۲.۰۲%+
الگورند ۱۰,۵۷۲ ۱.۵۹%+
هارمونی ۶۱۸ ۱.۵۸%+
کوکوین توکن ۲۰,۴۵۵,۰۳۹ ۱.۵۸%+
کیوتوم ۹۵,۰۹۶ ۰.۴۲%+
BTC
USDT

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

USDT
BTC
USDT

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

USDT
BTC
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
BTC
تتر

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
BTC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

BTC
BTC
USDT

موجودی کل: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

سقف فروش: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(BTC) کل(تتر)
۵۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۵.۵۰۰۰
۵۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۵.۵۰۰۰
۵۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۵.۵۰۰۰
۷۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۷.۵۰۰۰
۷۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۷.۵۰۰۰
۷۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۷.۵۰۰۰
۷۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۷.۵۰۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۷۷,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۱۰ ۰.۷۷۰۰
۹۹,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۹.۹۰۰۰
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۰۲۰۰ تغییر ۰.۰۰%
۴۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۵۰۰۰
۴۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۵۰۰۰
۴۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۵۰۰۰
۴۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۰۰۰۰
۴۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۰۰۰۰
۴۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۰۰۰۰
۴۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۵۰۰۰
۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۵۰۰۰
۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۵۰۰۰
۱۵,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۵۰۰۰
۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۰۰۰۰
۱۰,۰۰۰.۰۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰ ۱.۰۰۰۰
۲.۰۰۰۰ ۱.۰۰۰۰۰۰ ۲.۰۰۰۰
زمان قیمت(تتر) مقدار(BTC)
۰۴:۳۵:۲۶ ۶۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۴:۳۵:۲۵ ۶۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۴:۳۵:۱۹ ۶۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۱۸:۴۲:۰۵ ۵۵,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۱۷:۰۸:۵۵ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۱۶:۵۵:۱۰ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۱۶:۳۹:۲۴ ۱۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۱:۳۰:۵۰ ۴۵,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۱۶:۰۲:۴۴ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۸:۳۷:۰۳ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۸:۳۶:۵۶ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۸:۳۵:۵۹ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۸:۳۵:۴۵ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۸:۳۴:۵۹ ۴۲,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۶:۴۰:۲۸ ۴۲,۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۵۷:۰۰ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۵۶:۵۴ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۵۵:۲۳ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۵۵:۱۶ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۳۵:۱۹ ۲۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۳۴:۵۱ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۲۳:۴۴:۱۶ ۲۵,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۲۰۰
۲۳:۲۴:۴۷ ۳۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۲۳:۲۳:۳۵ ۲۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۲۳:۲۲:۱۹ ۵۵,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۲۰۰
۰۲:۴۳:۱۶ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۴۳:۱۲ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰
۰۲:۴۳:۰۷ ۵۰,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰۰۱۰۰

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) زمان