بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۰۵۸.۹۰ ۲.۸۷%-
اتریوم ۱,۸۲۰.۷۱ ۷.۸۴%-
لایت کوین ۶۲.۸۰ ۸.۹۹%-
ترون ۰.۰۸ ۲.۵۳%-
بیت کوین کش ۱۸۰.۷۰ ۶.۲۳%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۰۲%-
بایننس کوین ۳۱۱.۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۰.۱۲ ۵.۲۰%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۵%-
فلو ۲.۴۸ ۷.۴۶%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۹۶%-
نیو ۱۰.۶۰ ۸.۴۶%-
کاردانو ۰.۴۹ ۶.۰۷%-
پلی گان ۰.۶۱ ۶.۴۹%-
سلو ۱.۴۵ ۵.۷۵%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۵۸%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۵۴%-
کوکوین توکن ۱,۲۳۶.۷۵ ۸.۵۴%-
کیوتوم ۳.۷۷ ۷.۰۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۵,۶۱۳,۹۹۰ ۲.۸۷%-
اتریوم ۵۲,۹۸۲,۶۶۱ ۷.۸۴%-
لایت کوین ۱,۸۲۷,۴۸۰ ۸.۹۹%-
ترون ۲,۳۸۴ ۲.۵۳%-
بیت کوین کش ۵,۲۵۸,۳۷۰ ۶.۲۳%-
ریپل ۱۱,۳۳۷ ۴.۰۲%-
بایننس کوین ۹,۰۶۱,۷۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۳,۶۰۸ ۵.۲۰%-
دوج کوین ۲,۲۷۰ ۶.۲۵%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۱۶۸ ۷.۴۶%-
وی چین ۸۵۶ ۶.۹۶%-
نیو ۳۰۸,۴۶۰ ۸.۴۶%-
کاردانو ۱۴,۱۳۴ ۶.۰۷%-
پلی گان ۱۷,۶۰۶ ۶.۴۹%-
سلو ۴۲,۲۵۳ ۵.۷۵%+
الگورند ۱۱,۰۳۵ ۶.۵۸%-
هارمونی ۱,۲۳۷ ۸.۵۴%-
کوکوین توکن ۳۵,۹۸۹,۴۲۵ ۸.۵۴%-
کیوتوم ۱۰۹,۵۹۱ ۷.۰۱%-
ADA
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

ADA
ADA
تومان

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ADA) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(ADA)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد