بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۹۶.۸۱ ۲.۴۱%-
اتریوم ۱,۸۳۷.۱۵ ۷.۰۰%-
لایت کوین ۶۳.۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۹۶%-
بیت کوین کش ۱۸۰.۹۰ ۶.۱۲%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۱۱%-
بایننس کوین ۳۱۲.۷۰ ۴.۹۳%-
استلار ۰.۱۲ ۴.۵۹%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۵%-
فلو ۲.۵۲ ۵.۹۷%-
وی چین ۰.۰۳ ۵.۹۲%-
نیو ۱۰.۶۲ ۸.۲۹%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۴۰%-
پلی گان ۰.۶۱ ۶.۰۳%-
سلو ۱.۴۵ ۵.۸۳%+
الگورند ۰.۳۸ ۵.۹۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۷.۸۸%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۵.۷۷ ۷.۸۸%-
کیوتوم ۳.۷۸ ۶.۵۷%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۹,۶۲۷,۱۷۱ ۲.۴۱%-
اتریوم ۵۳,۴۶۱,۰۶۵ ۷.۰۰%-
لایت کوین ۱,۸۴۷,۸۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۲,۳۴۹ ۳.۹۶%-
بیت کوین کش ۵,۲۶۴,۱۹۰ ۶.۱۲%-
ریپل ۱۱,۳۲۶ ۴.۱۱%-
بایننس کوین ۹,۰۹۹,۵۷۰ ۴.۹۳%-
استلار ۳,۶۳۲ ۴.۵۹%-
دوج کوین ۲,۲۷۰ ۶.۲۵%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۳۳۲ ۵.۹۷%-
وی چین ۸۶۵ ۵.۹۲%-
نیو ۳۰۹,۰۴۲ ۸.۲۹%-
کاردانو ۱۴,۲۳۶ ۵.۴۰%-
پلی گان ۱۷,۶۹۳ ۶.۰۳%-
سلو ۴۲,۲۸۲ ۵.۸۳%+
الگورند ۱۱,۱۰۷ ۵.۹۶%-
هارمونی ۱,۲۴۶ ۷.۸۸%-
کوکوین توکن ۳۶,۲۵۱,۹۳۶ ۷.۸۸%-
کیوتوم ۱۱۰,۱۱۴ ۶.۵۷%-
ADA
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
ADA
تتر

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
ADA
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
ADA
تتر

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
ADA
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

سقف خرید: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

ADA
ADA
تتر

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تتر

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(ADA) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۲۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(ADA)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار کارمزد