بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۲۳۸.۹۵ ۲.۲۷%-
اتریوم ۱,۸۴۳.۱۹ ۶.۷۰%-
لایت کوین ۶۳.۶۰ ۷.۸۳%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۰۷%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۸۰ ۵.۶۶%-
ریپل ۰.۳۹ ۳.۸۹%-
بایننس کوین ۳۱۳.۸۰ ۴.۵۹%-
استلار ۰.۱۳ ۴.۱۳%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۰۱%-
فلو ۲.۵۳ ۵.۶۰%-
وی چین ۰.۰۳ ۵.۴۴%-
نیو ۱۰.۷۶ ۷.۰۸%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۳۰%-
پلی گان ۰.۶۱ ۵.۵۶%-
سلو ۱.۴۴ ۵.۰۳%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۲۳%-
هارمونی ۰.۰۴ ۷.۹۰%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۵.۴۸ ۷.۹۰%-
کیوتوم ۳.۸۲ ۵.۷۰%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۵۰,۸۵۳,۴۴۵ ۲.۲۷%-
اتریوم ۵۳,۶۳۶,۸۲۹ ۶.۷۰%-
لایت کوین ۱,۸۵۰,۷۶۰ ۷.۸۳%-
ترون ۲,۳۷۰ ۳.۰۷%-
بیت کوین کش ۵,۲۹۰,۳۸۰ ۵.۶۶%-
ریپل ۱۱,۳۵۲ ۳.۸۹%-
بایننس کوین ۹,۱۳۱,۵۸۰ ۴.۵۹%-
استلار ۳,۶۴۹ ۴.۱۳%-
دوج کوین ۲,۲۷۶ ۶.۰۱%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۶۲۳ ۵.۶۰%-
وی چین ۸۷۰ ۵.۴۴%-
نیو ۳۱۳,۱۱۶ ۷.۰۸%-
کاردانو ۱۴,۲۵۰ ۵.۳۰%-
پلی گان ۱۷,۷۸۰ ۵.۵۶%-
سلو ۴۱,۹۶۲ ۵.۰۳%+
الگورند ۱۱,۰۷۵ ۶.۲۳%-
هارمونی ۱,۲۴۵ ۷.۹۰%-
کوکوین توکن ۳۶,۲۴۳,۴۶۸ ۷.۹۰%-
کیوتوم ۱۱۱,۱۳۳ ۵.۷۰%-
ALGO
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
ALGO
تومان

قابل برداشت: ALGO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
ALGO
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
ALGO
تومان

قابل برداشت: ALGO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
ALGO
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

ALGO
ALGO
تومان

قابل برداشت: ALGO۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ALGO) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۸ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(ALGO)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد