بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۹۳.۸۶ ۲.۴۲%-
اتریوم ۱,۸۳۸.۷۵ ۶.۹۲%-
لایت کوین ۶۳.۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۳۸%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۴۰ ۵.۸۶%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۴۶%-
بایننس کوین ۳۱۲.۵۰ ۴.۹۹%-
استلار ۰.۱۳ ۴.۴۳%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۰۱%-
فلو ۲.۵۲ ۵.۹۷%-
وی چین ۰.۰۳ ۵.۹۸%-
نیو ۱۰.۶۳ ۸.۲۰%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۴۳%-
پلی گان ۰.۶۱ ۵.۷۲%-
سلو ۱.۴۴ ۵.۱۷%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۳۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۷.۷۵%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۷.۵۲ ۷.۷۵%-
کیوتوم ۳.۷۹ ۶.۳۲%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۹,۵۴۱,۳۲۶ ۲.۴۲%-
اتریوم ۵۳,۵۰۷,۶۲۵ ۶.۹۲%-
لایت کوین ۱,۸۴۷,۸۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۲,۳۶۳ ۳.۳۸%-
بیت کوین کش ۵,۲۷۸,۷۴۰ ۵.۸۶%-
ریپل ۱۱,۲۸۵ ۴.۴۶%-
بایننس کوین ۹,۰۹۳,۷۵۰ ۴.۹۹%-
استلار ۳,۶۳۸ ۴.۴۳%-
دوج کوین ۲,۲۷۶ ۶.۰۱%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۳۳۲ ۵.۹۷%-
وی چین ۸۶۵ ۵.۹۸%-
نیو ۳۰۹,۳۳۳ ۸.۲۰%-
کاردانو ۱۴,۲۳۰ ۵.۴۳%-
پلی گان ۱۷,۷۵۱ ۵.۷۲%-
سلو ۴۲,۰۲۰ ۵.۱۷%+
الگورند ۱۱,۰۶۱ ۶.۳۶%-
هارمونی ۱,۲۴۸ ۷.۷۵%-
کوکوین توکن ۳۶,۳۰۲,۷۴۵ ۷.۷۵%-
کیوتوم ۱۱۰,۴۰۵ ۶.۳۲%-
BCH
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

BCH
BCH
تومان

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BCH) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(BCH)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد