بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۰۶.۱۹ ۲.۷۲%-
اتریوم ۱,۸۱۴.۷۶ ۸.۱۴%-
لایت کوین ۶۲.۷۰ ۹.۱۳%-
ترون ۰.۰۸ ۴.۸۴%-
بیت کوین کش ۱۷۸.۹۰ ۷.۱۶%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۳۱%-
بایننس کوین ۳۱۰.۵۰ ۵.۵۹%-
استلار ۰.۱۲ ۵.۸۱%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۴۹%-
فلو ۲.۴۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۰.۰۳ ۷.۱۸%-
نیو ۱۰.۵۵ ۸.۸۹%-
کاردانو ۰.۴۹ ۶.۱۵%-
پلی گان ۰.۶۰ ۷.۲۶%-
سلو ۱.۴۴ ۵.۰۳%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۲۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۶۱%-
کوکوین توکن ۱,۲۳۵.۸۸ ۸.۶۱%-
کیوتوم ۳.۷۵ ۷.۵۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۶,۹۹۰,۱۲۹ ۲.۷۲%-
اتریوم ۵۲,۸۰۹,۵۱۶ ۸.۱۴%-
لایت کوین ۱,۸۲۴,۵۷۰ ۹.۱۳%-
ترون ۲,۳۲۷ ۴.۸۴%-
بیت کوین کش ۵,۲۰۵,۹۹۰ ۷.۱۶%-
ریپل ۱۱,۳۰۲ ۴.۳۱%-
بایننس کوین ۹,۰۳۵,۵۵۰ ۵.۵۹%-
استلار ۳,۵۸۵ ۵.۸۱%-
دوج کوین ۲,۲۶۴ ۶.۴۹%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۴۵۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۸۵۴ ۷.۱۸%-
نیو ۳۰۷,۰۰۵ ۸.۸۹%-
کاردانو ۱۴,۱۲۲ ۶.۱۵%-
پلی گان ۱۷,۴۶۰ ۷.۲۶%-
سلو ۴۱,۹۶۲ ۵.۰۳%+
الگورند ۱۱,۰۷۳ ۶.۲۶%-
هارمونی ۱,۲۳۶ ۸.۶۱%-
کوکوین توکن ۳۵,۹۶۴,۰۲۱ ۸.۶۱%-
کیوتوم ۱۰۹,۰۰۹ ۷.۵۱%-
BNB
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

BNB
BNB
تومان

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BNB) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۰۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(BNB)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد