بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۲۱۲.۱۵ ۲.۳۶%-
اتریوم ۱,۸۴۰.۱۴ ۶.۸۵%-
لایت کوین ۶۳.۶۰ ۷.۸۳%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۲۸%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۷۰ ۵.۷۱%-
ریپل ۰.۳۹ ۳.۹۴%-
بایننس کوین ۳۱۳.۳۰ ۴.۷۴%-
استلار ۰.۱۳ ۴.۴۳%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۰۱%-
فلو ۲.۵۳ ۵.۶۰%-
وی چین ۰.۰۳ ۵.۵۰%-
نیو ۱۰.۷۳ ۷.۳۴%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۴۷%-
پلی گان ۰.۶۱ ۵.۸۷%-
سلو ۱.۴۴ ۴.۹۵%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۴۵%-
هارمونی ۰.۰۴ ۷.۹۲%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۵.۱۹ ۷.۹۲%-
کیوتوم ۳.۸۲ ۵.۷۳%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۵۰,۰۷۳,۵۶۵ ۲.۳۶%-
اتریوم ۵۳,۵۴۸,۰۷۴ ۶.۸۵%-
لایت کوین ۱,۸۵۰,۷۶۰ ۷.۸۳%-
ترون ۲,۳۶۵ ۳.۲۸%-
بیت کوین کش ۵,۲۸۷,۴۷۰ ۵.۷۱%-
ریپل ۱۱,۳۴۶ ۳.۹۴%-
بایننس کوین ۹,۱۱۷,۰۳۰ ۴.۷۴%-
استلار ۳,۶۳۸ ۴.۴۳%-
دوج کوین ۲,۲۷۶ ۶.۰۱%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۶۲۳ ۵.۶۰%-
وی چین ۸۶۹ ۵.۵۰%-
نیو ۳۱۲,۲۴۳ ۷.۳۴%-
کاردانو ۱۴,۲۲۴ ۵.۴۷%-
پلی گان ۱۷,۷۲۲ ۵.۸۷%-
سلو ۴۱,۹۳۳ ۴.۹۵%+
الگورند ۱۱,۰۴۹ ۶.۴۵%-
هارمونی ۱,۲۴۵ ۷.۹۲%-
کوکوین توکن ۳۶,۲۳۵,۰۰۰ ۷.۹۲%-
کیوتوم ۱۱۱,۱۰۴ ۵.۷۳%-
CELO
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
CELO
تومان

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
CELO
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
CELO
تومان

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
CELO
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

CELO
CELO
تومان

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(CELO) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۴ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(CELO)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد