بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۰۶۷.۴۸ ۲.۸۵%-
اتریوم ۱,۸۱۶.۹۶ ۸.۰۲%-
لایت کوین ۶۳.۰۰ ۸.۷۰%-
ترون ۰.۰۸ ۴.۹۴%-
بیت کوین کش ۱۷۹.۰۰ ۷.۱۱%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۳۱۰.۱۰ ۵.۷۲%-
استلار ۰.۱۲ ۵.۱۲%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۵%-
فلو ۲.۴۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۷۷%-
نیو ۱۰.۵۸ ۸.۶۴%-
کاردانو ۰.۴۹ ۶.۱۳%-
پلی گان ۰.۶۰ ۶.۸۰%-
سلو ۱.۴۴ ۴.۵۲%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۶۰%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۹۷%-
کوکوین توکن ۱,۲۳۰.۹۳ ۸.۹۷%-
کیوتوم ۳.۷۶ ۷.۲۳%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۵,۸۶۳,۶۶۸ ۲.۸۵%-
اتریوم ۵۲,۸۷۳,۵۳۶ ۸.۰۲%-
لایت کوین ۱,۸۳۳,۳۰۰ ۸.۷۰%-
ترون ۲,۳۲۵ ۴.۹۴%-
بیت کوین کش ۵,۲۰۸,۹۰۰ ۷.۱۱%-
ریپل ۱۱,۲۸۲ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۹,۰۲۳,۹۱۰ ۵.۷۲%-
استلار ۳,۶۱۱ ۵.۱۲%-
دوج کوین ۲,۲۷۰ ۶.۲۵%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۴۵۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۸۵۸ ۶.۷۷%-
نیو ۳۰۷,۸۷۸ ۸.۶۴%-
کاردانو ۱۴,۱۲۵ ۶.۱۳%-
پلی گان ۱۷,۵۴۷ ۶.۸۰%-
سلو ۴۱,۷۵۹ ۴.۵۲%+
الگورند ۱۱,۰۳۲ ۶.۶۰%-
هارمونی ۱,۲۳۱ ۸.۹۷%-
کوکوین توکن ۳۵,۸۲۰,۰۶۳ ۸.۹۷%-
کیوتوم ۱۰۹,۳۲۹ ۷.۲۳%-
CELO
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
CELO
تتر

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
CELO
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
CELO
تتر

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
CELO
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

سقف خرید: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

CELO
CELO
تتر

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تتر

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(CELO) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱۲ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(CELO)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار کارمزد