بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۰۶.۱۹ ۲.۷۲%-
اتریوم ۱,۸۱۴.۷۶ ۸.۱۴%-
لایت کوین ۶۲.۷۰ ۹.۱۳%-
ترون ۰.۰۸ ۴.۸۴%-
بیت کوین کش ۱۷۸.۹۰ ۷.۱۶%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۳۱%-
بایننس کوین ۳۱۰.۵۰ ۵.۵۹%-
استلار ۰.۱۲ ۵.۸۱%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۴۹%-
فلو ۲.۴۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۰.۰۳ ۷.۱۸%-
نیو ۱۰.۵۵ ۸.۸۹%-
کاردانو ۰.۴۹ ۶.۱۵%-
پلی گان ۰.۶۰ ۷.۲۶%-
سلو ۱.۴۴ ۵.۰۳%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۲۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۶۱%-
کوکوین توکن ۱,۲۳۵.۸۸ ۸.۶۱%-
کیوتوم ۳.۷۵ ۷.۵۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۶,۹۹۰,۱۲۹ ۲.۷۲%-
اتریوم ۵۲,۸۰۹,۵۱۶ ۸.۱۴%-
لایت کوین ۱,۸۲۴,۵۷۰ ۹.۱۳%-
ترون ۲,۳۲۷ ۴.۸۴%-
بیت کوین کش ۵,۲۰۵,۹۹۰ ۷.۱۶%-
ریپل ۱۱,۳۰۲ ۴.۳۱%-
بایننس کوین ۹,۰۳۵,۵۵۰ ۵.۵۹%-
استلار ۳,۵۸۵ ۵.۸۱%-
دوج کوین ۲,۲۶۴ ۶.۴۹%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۴۵۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۸۵۴ ۷.۱۸%-
نیو ۳۰۷,۰۰۵ ۸.۸۹%-
کاردانو ۱۴,۱۲۲ ۶.۱۵%-
پلی گان ۱۷,۴۶۰ ۷.۲۶%-
سلو ۴۱,۹۶۲ ۵.۰۳%+
الگورند ۱۱,۰۷۳ ۶.۲۶%-
هارمونی ۱,۲۳۶ ۸.۶۱%-
کوکوین توکن ۳۵,۹۶۴,۰۲۱ ۸.۶۱%-
کیوتوم ۱۰۹,۰۰۹ ۷.۵۱%-
DOGE
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
DOGE
تتر

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
DOGE
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
DOGE
تتر

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
DOGE
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

سقف خرید: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

DOGE
DOGE
تتر

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تتر

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(DOGE) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(DOGE)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار کارمزد