بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۵۰.۳۷ ۲.۵۷%-
اتریوم ۱,۸۳۴.۷۲ ۷.۱۳%-
لایت کوین ۶۳.۴۰ ۸.۱۲%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۷۴%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۰۰ ۶.۰۷%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۳۱۱.۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۰.۱۲ ۴.۶۶%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۵%-
فلو ۲.۵۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۳۶%-
نیو ۱۰.۶۵ ۸.۰۳%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۶۵%-
پلی گان ۰.۶۱ ۶.۱۸%-
سلو ۱.۴۵ ۵.۲۴%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۳۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۰۷%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۳.۱۵ ۸.۰۷%-
کیوتوم ۳.۷۸ ۶.۷۲%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۸,۲۷۵,۷۶۷ ۲.۵۷%-
اتریوم ۵۳,۳۹۰,۳۵۲ ۷.۱۳%-
لایت کوین ۱,۸۴۴,۹۴۰ ۸.۱۲%-
ترون ۲,۳۵۴ ۳.۷۴%-
بیت کوین کش ۵,۲۶۷,۱۰۰ ۶.۰۷%-
ریپل ۱۱,۲۸۲ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۹,۰۶۱,۷۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۳,۶۲۹ ۴.۶۶%-
دوج کوین ۲,۲۷۰ ۶.۲۵%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۰۴۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۸۶۱ ۶.۳۶%-
نیو ۳۰۹,۹۱۵ ۸.۰۳%-
کاردانو ۱۴,۱۹۸ ۵.۶۵%-
پلی گان ۱۷,۶۶۴ ۶.۱۸%-
سلو ۴۲,۰۵۰ ۵.۲۴%+
الگورند ۱۱,۰۶۱ ۶.۳۶%-
هارمونی ۱,۲۴۳ ۸.۰۷%-
کوکوین توکن ۳۶,۱۷۵,۷۲۳ ۸.۰۷%-
کیوتوم ۱۰۹,۹۴۰ ۶.۷۲%-
MATIC
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

MATIC
MATIC
تومان

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(MATIC) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۴ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(MATIC)
۰۳:۱۸:۳۱ ۳۲,۰۰۰ ۱.۵۰۰۰
۰۳:۱۷:۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۱.۵۰۰۰
۰۲:۴۳:۳۵ ۳۵,۰۰۰ ۰.۹۰۰۰
۰۲:۲۴:۰۹ ۳۸,۰۰۰ ۰.۵۰۰۰
۱۲:۱۹:۳۳ ۳۲,۰۰۰ ۰.۴۰۰۰
۱۲:۱۸:۴۹ ۳۳,۰۰۰ ۰.۵۰۰۰

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد