بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۰,۲۱۷.۲۹ ۱.۷۹%+
اتریوم ۱,۱۴۶.۲۹ ۲.۱۵%+
لایت کوین ۵۱.۷۳ ۰.۶۸%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۰۵%+
بیت کوین کش ۱۰۶.۸۰ ۰.۳۷%-
ریپل ۰.۳۳ ۰.۷۱%+
بایننس کوین ۲۳۱.۱۰ ۱.۶۷%+
استلار ۰.۱۱ ۰.۴۶%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۱.۳۶%+
فلو ۱.۶۱ ۲.۵۵%+
وی چین ۰.۰۲ ۰.۵۲%+
نیو ۸.۵۳ ۱.۱۹%+
کاردانو ۰.۴۶ ۱.۲۹%+
پلی گان ۰.۵۲ ۸.۴۹%+
سلو ۰.۹۰ ۱.۶۹%+
الگورند ۰.۳۲ ۱.۴۶%+
هارمونی ۰.۰۲ ۲.۸۳%+
کوکوین توکن ۶۲۵.۵۹ ۲.۸۳%+
کیوتوم ۲.۸۸ ۰.۶۳%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۶۶۹,۱۹۲,۲۹۹ ۱.۷۹%+
اتریوم ۳۷,۹۴۲,۱۹۹ ۲.۱۵%+
لایت کوین ۱,۷۱۲,۲۶۳ ۰.۶۸%+
ترون ۲,۲۵۶ ۱.۰۵%+
بیت کوین کش ۳,۵۳۵,۰۸۰ ۰.۳۷%-
ریپل ۱۰,۷۹۴ ۰.۷۱%+
بایننس کوین ۷,۶۴۹,۴۱۰ ۱.۶۷%+
استلار ۳,۶۴۴ ۰.۴۶%+
دوج کوین ۲,۲۸۷ ۱.۳۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۵۳,۲۹۱ ۲.۵۵%+
وی چین ۷۶۵ ۰.۵۲%+
نیو ۲۸۲,۳۴۳ ۱.۱۹%+
کاردانو ۱۵,۳۸۵ ۱.۲۹%+
پلی گان ۱۷,۰۸۶ ۸.۴۹%+
سلو ۲۹,۹۲۲ ۱.۶۹%+
الگورند ۱۰,۵۵۹ ۱.۴۶%+
هارمونی ۶۲۶ ۲.۸۳%+
کوکوین توکن ۲۰,۷۰۷,۰۲۹ ۲.۸۳%+
کیوتوم ۹۵,۲۹۵ ۰.۶۳%+
ONE
IRT

قابل برداشت: IRT۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

IRT
ONE
IRT

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

IRT
ONE
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
ONE
تومان

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
ONE
IRT

موجودی کل: IRT۰

قابل برداشت: IRT۰

سقف خرید: IRT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

ONE
ONE
IRT

موجودی کل: ONE۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

سقف فروش: IRT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

IRT

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ONE) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۸ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(ONE)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) زمان