بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۰۲۹.۷۱ ۲.۹۷%-
اتریوم ۱,۸۱۶.۰۳ ۸.۰۷%-
لایت کوین ۶۲.۸۰ ۸.۹۹%-
ترون ۰.۰۸ ۵.۰۸%-
بیت کوین کش ۱۷۸.۶۰ ۷.۳۲%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۵۱%-
بایننس کوین ۳۱۰.۲۰ ۵.۶۹%-
استلار ۰.۱۲ ۵.۳۵%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۶۱%-
فلو ۲.۴۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۸۳%-
نیو ۱۰.۵۶ ۸.۸۱%-
کاردانو ۰.۴۹ ۶.۱۱%-
پلی گان ۰.۶۰ ۷.۱۱%-
سلو ۱.۴۳ ۴.۲۲%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۵۵%-
هارمونی ۰.۰۴ ۹.۰۸%-
کوکوین توکن ۱,۲۲۹.۴۸ ۹.۰۸%-
کیوتوم ۳.۷۵ ۷.۴۶%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۴,۷۶۴,۵۶۱ ۲.۹۷%-
اتریوم ۵۲,۸۴۶,۴۷۳ ۸.۰۷%-
لایت کوین ۱,۸۲۷,۴۸۰ ۸.۹۹%-
ترون ۲,۳۲۱ ۵.۰۸%-
بیت کوین کش ۵,۱۹۷,۲۶۰ ۷.۳۲%-
ریپل ۱۱,۲۷۹ ۴.۵۱%-
بایننس کوین ۹,۰۲۶,۸۲۰ ۵.۶۹%-
استلار ۳,۶۰۳ ۵.۳۵%-
دوج کوین ۲,۲۶۱ ۶.۶۱%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۴۵۹ ۷.۰۹%-
وی چین ۸۵۷ ۶.۸۳%-
نیو ۳۰۷,۲۹۶ ۸.۸۱%-
کاردانو ۱۴,۱۲۸ ۶.۱۱%-
پلی گان ۱۷,۴۸۹ ۷.۱۱%-
سلو ۴۱,۶۴۲ ۴.۲۲%+
الگورند ۱۱,۰۳۸ ۶.۵۵%-
هارمونی ۱,۲۲۹ ۹.۰۸%-
کوکوین توکن ۳۵,۷۷۷,۷۲۳ ۹.۰۸%-
کیوتوم ۱۰۹,۰۶۷ ۷.۴۶%-
ONE
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
ONE
تومان

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
ONE
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
ONE
تومان

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
ONE
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

ONE
ONE
تومان

قابل برداشت: ONE۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ONE) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۸ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(ONE)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد