بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۵۰.۳۷ ۲.۵۷%-
اتریوم ۱,۸۳۴.۷۲ ۷.۱۳%-
لایت کوین ۶۳.۴۰ ۸.۱۲%-
ترون ۰.۰۸ ۳.۷۴%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۰۰ ۶.۰۷%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۳۱۱.۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۰.۱۲ ۴.۶۶%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۵%-
فلو ۲.۵۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۳۶%-
نیو ۱۰.۶۵ ۸.۰۳%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۶۵%-
پلی گان ۰.۶۱ ۶.۱۸%-
سلو ۱.۴۵ ۵.۲۴%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۳۶%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۰۷%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۳.۱۵ ۸.۰۷%-
کیوتوم ۳.۷۸ ۶.۷۲%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۸,۲۷۵,۷۶۷ ۲.۵۷%-
اتریوم ۵۳,۳۹۰,۳۵۲ ۷.۱۳%-
لایت کوین ۱,۸۴۴,۹۴۰ ۸.۱۲%-
ترون ۲,۳۵۴ ۳.۷۴%-
بیت کوین کش ۵,۲۶۷,۱۰۰ ۶.۰۷%-
ریپل ۱۱,۲۸۲ ۴.۴۸%-
بایننس کوین ۹,۰۶۱,۷۴۰ ۵.۳۲%-
استلار ۳,۶۲۹ ۴.۶۶%-
دوج کوین ۲,۲۷۰ ۶.۲۵%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۰۴۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۸۶۱ ۶.۳۶%-
نیو ۳۰۹,۹۱۵ ۸.۰۳%-
کاردانو ۱۴,۱۹۸ ۵.۶۵%-
پلی گان ۱۷,۶۶۴ ۶.۱۸%-
سلو ۴۲,۰۵۰ ۵.۲۴%+
الگورند ۱۱,۰۶۱ ۶.۳۶%-
هارمونی ۱,۲۴۳ ۸.۰۷%-
کوکوین توکن ۳۶,۱۷۵,۷۲۳ ۸.۰۷%-
کیوتوم ۱۰۹,۹۴۰ ۶.۷۲%-
XLM
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

XLM
XLM
تومان

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XLM) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۰۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(XLM)
۱۱:۱۰:۲۱ ۵,۰۰۰ ۱.۰۰۰۰
۱۱:۱۰:۱۴ ۵,۰۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۰۷:۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۷.۰۰۰۰
۱۱:۰۶:۰۰ ۵,۰۰۰ ۲.۰۰۰۰
۱۱:۰۵:۵۰ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۱:۰۵:۳۰ ۵,۰۰۰ ۶۶.۰۰۰۰
۱۱:۰۵:۳۰ ۵,۰۰۰ ۷۴.۰۰۰۰
۱۱:۰۴:۵۹ ۵,۰۰۰ ۷۰.۰۰۰۰
۱۱:۰۱:۲۱ ۵,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۱:۰۱:۰۶ ۵,۰۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۴۷ ۵,۰۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۴۶ ۵,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۲۴ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۲۳ ۵,۰۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۱۴ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۵۹ ۵,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۴۳ ۵,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۳۰ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۱۸ ۵,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۱۶ ۵,۰۰۰ ۳۶.۰۰۰۰
۱۰:۵۸:۵۲ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۸:۰۵ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۵۱ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۴۸ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۳۵ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۱۶ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۶:۵۳ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۶:۲۷ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۵:۲۶ ۵,۰۰۰ ۳۹۶.۰۰۰۰
۱۰:۵۴:۱۹ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۷:۰۳ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۶:۴۶ ۵,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۴:۲۹ ۵,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۴:۱۷ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۳:۵۷ ۵,۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۳:۴۸ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۳:۲۴ ۵,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۳:۲۰ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۲:۵۲ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۲:۲۳ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۱:۲۹ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۱:۱۹ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۰:۵۷ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۰:۴۹ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۰:۴۰:۴۳ ۵,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۴:۵۵:۰۰ ۶,۵۰۰ ۱۱.۰۰۰۰
۱۴:۵۴:۳۶ ۶,۵۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۵۴:۱۵ ۶,۰۰۰ ۱۱.۰۰۰۰
۱۴:۵۳:۲۹ ۶,۵۰۰ ۳۰.۰۰۰۰

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد