بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۰۸۴.۱۱ ۲.۷۹%-
اتریوم ۱,۸۲۶.۹۳ ۷.۵۲%-
لایت کوین ۶۳.۲۰ ۸.۴۱%-
ترون ۰.۰۸ ۲.۱۳%-
بیت کوین کش ۱۸۱.۸۰ ۵.۶۶%-
ریپل ۰.۳۹ ۳.۷۷%-
بایننس کوین ۳۱۲.۲۰ ۵.۰۸%-
استلار ۰.۱۲ ۴.۵۹%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۷۷%-
فلو ۲.۵۰ ۶.۷۲%-
وی چین ۰.۰۳ ۶.۳۰%-
نیو ۱۰.۶۸ ۷.۷۷%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۶۹%-
پلی گان ۰.۶۱ ۵.۷۲%-
سلو ۱.۴۸ ۷.۵۷%+
الگورند ۰.۳۸ ۶.۱۱%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۰۵%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۳.۴۴ ۸.۰۵%-
کیوتوم ۳.۷۹ ۶.۴۰%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۶,۳۴۷,۶۰۱ ۲.۷۹%-
اتریوم ۵۳,۱۶۳,۶۶۳ ۷.۵۲%-
لایت کوین ۱,۸۳۹,۱۲۰ ۸.۴۱%-
ترون ۲,۳۹۳ ۲.۱۳%-
بیت کوین کش ۵,۲۹۰,۳۸۰ ۵.۶۶%-
ریپل ۱۱,۳۶۶ ۳.۷۷%-
بایننس کوین ۹,۰۸۵,۰۲۰ ۵.۰۸%-
استلار ۳,۶۳۲ ۴.۵۹%-
دوج کوین ۲,۲۸۱ ۵.۷۷%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۲,۷۵۰ ۶.۷۲%-
وی چین ۸۶۲ ۶.۳۰%-
نیو ۳۱۰,۷۸۸ ۷.۷۷%-
کاردانو ۱۴,۱۹۲ ۵.۶۹%-
پلی گان ۱۷,۷۵۱ ۵.۷۲%-
سلو ۴۲,۹۸۱ ۷.۵۷%+
الگورند ۱۱,۰۹۰ ۶.۱۱%-
هارمونی ۱,۲۴۳ ۸.۰۵%-
کوکوین توکن ۳۶,۱۸۴,۱۹۱ ۸.۰۵%-
کیوتوم ۱۱۰,۳۱۸ ۶.۴۰%-
XRP
تومان

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

XRP
XRP
تومان

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XRP) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۱۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(XRP)
۱۲:۵۷:۲۰ ۱۴,۱۸۹ ۲۰.۰۰۰۰
۱۲:۵۷:۰۶ ۱۴,۱۸۹ ۲۰.۰۰۰۰
۱۲:۱۷:۴۷ ۱۲,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۲:۱۱:۰۹ ۱۲,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۲:۰۶:۰۷ ۱۲,۰۰۰ ۴۰.۰۰۰۰
۱۲:۰۵:۴۸ ۱۲,۰۰۰ ۵۰.۰۰۰۰
۱۱:۵۸:۳۰ ۱۳,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۱:۵۷:۳۹ ۱۳,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۱:۵۴:۲۶ ۱۲,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۱:۳۹:۳۰ ۱۴,۰۰۰ ۲.۵۰۰۰
۱۱:۳۹:۰۹ ۱۳,۲۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۳۸:۳۷ ۱۲,۲۰۰ ۲۹.۰۰۰۰
۱۱:۳۲:۱۶ ۱۴,۲۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۳۱:۴۸ ۱۴,۲۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۳۱:۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۱:۳۱:۰۳ ۱۳,۰۰۰ ۹.۰۰۰۰
۱۱:۳۰:۴۴ ۱۳,۲۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۳۰:۰۱ ۱۳,۰۰۰ ۴.۰۰۰۰
۱۱:۲۰:۰۸ ۱۳,۳۰۰ ۱۵.۰۰۰۰
۱۱:۱۶:۰۱ ۱۳,۲۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۱۵:۰۱ ۱۳,۳۰۰ ۱۵.۰۰۰۰
۱۱:۱۲:۴۰ ۱۲,۶۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۱۱:۲۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۱:۱۱:۲۳ ۱۳,۰۰۰ ۱.۰۰۰۰
۱۱:۱۱:۲۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۱:۱۰:۴۱ ۱۳,۲۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۱:۱۰:۰۳ ۱۴,۰۰۰ ۲.۰۰۰۰
۱۱:۰۸:۵۵ ۱۴,۰۰۰ ۲.۰۰۰۰
۱۱:۰۵:۲۱ ۱۳,۲۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۰۴:۵۷ ۱۲,۶۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۰۴:۲۳ ۱۴,۰۰۰ ۲.۰۰۰۰
۱۱:۰۲:۵۳ ۳۵,۰۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۰۲:۳۲ ۳۵,۰۰۰ ۵.۰۰۰۰
۱۱:۰۲:۰۵ ۱۳,۲۰۰ ۳.۰۰۰۰
۱۱:۰۱:۵۱ ۱۳,۲۰۰ ۱.۰۰۰۰
۱۱:۰۱:۲۳ ۱۲,۲۰۰ ۲.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۳۹ ۱۳,۲۰۰ ۳.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۲۵ ۱۲,۲۰۰ ۴۸.۰۰۰۰
۱۱:۰۰:۱۶ ۱۳,۲۰۰ ۳.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۴۶ ۱۲,۵۰۰ ۱۲.۰۰۰۰
۱۰:۵۹:۰۶ ۱۳,۲۰۰ ۸.۰۰۰۰
۱۰:۵۷:۳۹ ۱۳,۹۰۰ ۳۷.۰۰۰۰
۱۰:۵۶:۱۸ ۱۲,۲۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۵:۵۹ ۱۳,۲۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۵:۵۳ ۱۳,۳۰۰ ۱۴.۰۰۰۰
۱۰:۵۵:۲۳ ۱۲,۲۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۴:۴۸ ۱۲,۵۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۴:۴۷ ۱۲,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰
۱۰:۵۴:۴۵ ۱۲,۵۰۰ ۹.۰۰۰۰
۱۰:۵۴:۲۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۰.۰۰۰۰

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تومان) قیمت کل (تومان) مقدار کارمزد