بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۹,۱۷۹.۳۹ ۲.۴۷%-
اتریوم ۱,۸۳۳.۹۷ ۷.۱۶%-
لایت کوین ۶۳.۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۰.۰۸ ۴.۲۶%-
بیت کوین کش ۱۸۰.۲۰ ۶.۴۹%-
ریپل ۰.۳۹ ۴.۲۴%-
بایننس کوین ۳۱۲.۸۰ ۴.۹۰%-
استلار ۰.۱۲ ۴.۵۱%-
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۱۳%-
فلو ۲.۵۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۰.۰۳ ۵.۸۸%-
نیو ۱۰.۶۷ ۷.۸۶%-
کاردانو ۰.۴۹ ۵.۴۵%-
پلی گان ۰.۶۱ ۶.۳۴%-
سلو ۱.۴۴ ۵.۱۰%+
الگورند ۰.۳۸ ۵.۹۹%-
هارمونی ۰.۰۴ ۸.۱۸%-
کوکوین توکن ۱,۲۴۱.۷۰ ۸.۱۸%-
کیوتوم ۳.۷۸ ۶.۷۲%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۴۹,۱۲۰,۲۴۹ ۲.۴۷%-
اتریوم ۵۳,۳۶۸,۵۲۷ ۷.۱۶%-
لایت کوین ۱,۸۴۷,۸۵۰ ۷.۹۷%-
ترون ۲,۳۴۱ ۴.۲۶%-
بیت کوین کش ۵,۲۴۳,۸۲۰ ۶.۴۹%-
ریپل ۱۱,۳۱۱ ۴.۲۴%-
بایننس کوین ۹,۱۰۲,۴۸۰ ۴.۹۰%-
استلار ۳,۶۳۵ ۴.۵۱%-
دوج کوین ۲,۲۷۳ ۶.۱۳%-
تتر ۲۹,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۷۳,۰۴۱ ۶.۳۴%-
وی چین ۸۶۶ ۵.۸۸%-
نیو ۳۱۰,۴۹۷ ۷.۸۶%-
کاردانو ۱۴,۲۲۷ ۵.۴۵%-
پلی گان ۱۷,۶۳۵ ۶.۳۴%-
سلو ۴۱,۹۹۱ ۵.۱۰%+
الگورند ۱۱,۱۰۵ ۵.۹۹%-
هارمونی ۱,۲۴۲ ۸.۱۸%-
کوکوین توکن ۳۶,۱۳۳,۳۸۳ ۸.۱۸%-
کیوتوم ۱۰۹,۹۴۰ ۶.۷۲%-
XRP
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰

سقف خرید: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

XRP
XRP
تتر

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: تتر۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

تتر

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(XRP) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۲۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(XRP)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار پرشده

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

کد سفارش زمان بازار خرید/فروش قیمت واحد (تتر) قیمت کل (تتر) مقدار کارمزد