بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۱۵.۸۷ ۰.۱۰%+
اتریوم ۱,۹۸۶.۲۵ ۰.۰۸%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۶۰%+
لایت کوین ۶۴.۲۵ ۰.۲۸%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۳۰ ۰.۴۹%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۲۹%+
بایننس کوین ۳۲۶.۵۰ ۰.۰۳%-
استلار ۰.۱۳ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۷۹%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۰۷%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۴۷۵,۲۹۷ ۰.۱۰%+
اتریوم ۶۵,۷۴۴,۸۷۵ ۰.۰۸%-
لایت کوین ۲,۱۲۶,۶۷۵ ۰.۲۸%+
ترون ۲,۳۵۲ ۱.۶۰%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۶,۳۳۰ ۰.۴۹%+
ریپل ۱۲,۷۳۴ ۱.۲۹%+
بایننس کوین ۱۰,۸۰۷,۱۵۰ ۰.۰۳%-
استلار ۴,۲۴۷ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۲,۵۷۰ ۵.۷۹%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۱۲ ۰.۰۷%+
ADA
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ADA
تومان

موجودی کل: ADA۰.۰۰

قابل برداشت: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ADA
تومان

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ADA
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

ADA
ADA
تومان

موجودی کل: ADA۰.۰۰

قابل برداشت: ADA۰.۰۰

سقف فروش: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ADA) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱۹,۱۷۵ تومان ۰.۰۰ تغییر ۴.۳۶%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(ADA)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش