بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۲۱.۱۶ ۰.۱۲%+
اتریوم ۱,۹۸۵.۳۴ ۰.۱۲%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۸۰%+
لایت کوین ۶۴.۳۳ ۰.۴۱%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۰۰ ۰.۲۸%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۰۸%+
بایننس کوین ۳۲۴.۱۰ ۰.۷۷%-
استلار ۰.۱۳ ۱.۰۲%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۳۱%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۳%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۶۵۰,۳۹۶ ۰.۱۲%+
اتریوم ۶۵,۷۱۴,۷۵۴ ۰.۱۲%-
لایت کوین ۲,۱۲۹,۳۲۳ ۰.۴۱%+
ترون ۲,۳۵۷ ۱.۸۰%+
بیت کوین کش ۴,۷۶۶,۴۰۰ ۰.۲۸%+
ریپل ۱۲,۷۰۷ ۱.۰۸%+
بایننس کوین ۱۰,۷۲۷,۷۱۰ ۰.۷۷%-
استلار ۴,۲۴۳ ۱.۰۲%+
دوج کوین ۲,۵۸۳ ۶.۳۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۷۴۵ ۰.۱۳%-
ADA
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
ADA
USDT

موجودی کل: ADA۰.۰۰

قابل برداشت: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
ADA
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
ADA
تتر

قابل برداشت: ADA۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
ADA
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

ADA
ADA
USDT

موجودی کل: ADA۰.۰۰

قابل برداشت: ADA۰.۰۰

سقف فروش: ADA۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(ADA) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(ADA)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش