بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۴۴۵.۵۵ ۰.۱۹%-
اتریوم ۱,۹۷۷.۰۰ ۰.۵۴%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۸۳%+
لایت کوین ۶۳.۷۳ ۰.۵۳%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۶۰ ۰.۷۰%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۴۲%+
بایننس کوین ۳۲۲.۶۰ ۱.۲۲%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۱۶%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۲۶%+
پلی گان ۱.۰۱ ۱.۰۶%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۰۹,۱۴۷,۷۰۵ ۰.۱۹%-
اتریوم ۶۵,۴۳۸,۷۰۰ ۰.۵۴%-
لایت کوین ۲,۱۰۹,۴۶۳ ۰.۵۳%-
ترون ۲,۳۳۴ ۰.۸۳%+
بیت کوین کش ۴,۷۲۰,۰۶۰ ۰.۷۰%-
ریپل ۱۲,۶۲۴ ۰.۴۲%+
بایننس کوین ۱۰,۶۷۸,۰۶۰ ۱.۲۲%-
استلار ۴,۲۰۷ ۰.۱۶%+
دوج کوین ۲,۵۵۷ ۵.۲۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۴۳۱ ۱.۰۶%-
BCH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BCH
تومان

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BCH
تومان

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BCH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BCH
BCH
تومان

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

سقف فروش: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BCH) کل(تومان)
آخرین قیمت ۴,۷۲۰,۰۶۰ تومان ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۷۰%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(BCH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش