بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۵۸.۷۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۱,۹۸۶.۹۰ ۰.۰۴%-
ترون ۰.۰۷ ۲.۱۲%+
لایت کوین ۶۴.۴۹ ۰.۶۶%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۷.۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۶۵%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۲۰%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۸۹۳,۶۳۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۶۵,۷۶۶,۳۹۰ ۰.۰۴%-
لایت کوین ۲,۱۳۴,۶۱۹ ۰.۶۶%+
ترون ۲,۳۶۴ ۲.۱۲%+
بیت کوین کش ۴,۸۰۲,۸۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۲۷,۰۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۴,۲۶۰ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۲,۵۹۱ ۶.۶۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۵۵ ۰.۲۰%+
BCH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BCH
USDT

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
BCH
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BCH
تتر

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
BCH
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BCH
BCH
USDT

موجودی کل: BCH۰.۰۰۰

قابل برداشت: BCH۰.۰۰۰

سقف فروش: BCH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(BCH) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(BCH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش