بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۱۸.۵۳ ۰.۱۱%+
اتریوم ۱,۹۸۵.۸۶ ۰.۱۰%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۵۰%+
لایت کوین ۶۴.۳۱ ۰.۳۷%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۳۲۶.۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۹۳%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۵۶۳,۳۴۳ ۰.۱۱%+
اتریوم ۶۵,۷۳۱,۹۶۶ ۰.۱۰%-
لایت کوین ۲,۱۲۸,۶۶۱ ۰.۳۷%+
ترون ۲,۳۵۰ ۱.۵۰%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۹,۶۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۱۲,۷۴۰ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۱۰,۸۱۳,۷۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۴,۲۵۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۲,۵۷۴ ۵.۹۳%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۲۵ ۰.۱۱%+
BNB
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BNB
تومان

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BNB
تومان

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
BNB
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

BNB
BNB
تومان

موجودی کل: BNB۰.۰۰۰

قابل برداشت: BNB۰.۰۰۰

سقف فروش: BNB۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BNB) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱۰,۸۱۳,۷۷۰ تومان ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۰۳%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(BNB)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش