بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۰,۱۹۰.۱۱ ۱.۶۵%+
اتریوم ۱,۱۴۶.۱۲ ۲.۱۴%+
لایت کوین ۵۱.۷۸ ۰.۷۸%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۲۷%+
بیت کوین کش ۱۰۷.۰۰ ۰.۱۹%-
ریپل ۰.۳۳ ۰.۶۸%+
بایننس کوین ۲۳۲.۲۰ ۲.۱۶%+
استلار ۰.۱۱ ۰.۴۶%+
دوج کوین ۰.۰۷ ۱.۵۸%+
فلو ۱.۶۱ ۲.۵۵%+
وی چین ۰.۰۲ ۰.۵۷%+
نیو ۸.۵۲ ۱.۰۷%+
کاردانو ۰.۴۷ ۱.۳۵%+
پلی گان ۰.۵۲ ۸.۹۳%+
سلو ۰.۹۰ ۱.۴۶%+
الگورند ۰.۳۲ ۱.۶۵%+
هارمونی ۰.۰۲ ۲.۵۶%+
کوکوین توکن ۶۲۳.۹۴ ۲.۵۶%+
کیوتوم ۲.۸۸ ۰.۴۹%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۶۶۸,۲۹۲,۶۴۱ ۱.۶۵%+
اتریوم ۳۷,۹۳۶,۵۷۲ ۲.۱۴%+
لایت کوین ۱,۷۱۳,۹۱۸ ۰.۷۸%+
ترون ۲,۲۶۱ ۱.۲۷%+
بیت کوین کش ۳,۵۴۱,۷۰۰ ۰.۱۹%-
ریپل ۱۰,۷۹۱ ۰.۶۸%+
بایننس کوین ۷,۶۸۵,۸۲۰ ۲.۱۶%+
استلار ۳,۶۴۴ ۰.۴۶%+
دوج کوین ۲,۲۹۲ ۱.۵۸%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
فلو ۵۳,۲۹۱ ۲.۵۵%+
وی چین ۷۶۵ ۰.۵۷%+
نیو ۲۸۲,۰۱۲ ۱.۰۷%+
کاردانو ۱۵,۳۹۵ ۱.۳۵%+
پلی گان ۱۷,۱۵۶ ۸.۹۳%+
سلو ۲۹,۸۵۶ ۱.۴۶%+
الگورند ۱۰,۵۷۹ ۱.۶۵%+
هارمونی ۶۲۴ ۲.۵۶%+
کوکوین توکن ۲۰,۶۵۲,۲۴۹ ۲.۵۶%+
کیوتوم ۹۵,۱۶۳ ۰.۴۹%+
BTC
IRT

قابل برداشت: IRT۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۵

IRT
BTC
IRT

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۱۰

IRT
BTC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.15

تومان
BTC
تومان

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد0.1

تومان
BTC
IRT

موجودی کل: IRT۰

قابل برداشت: IRT۰

سقف خرید: IRT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

BTC
BTC
IRT

موجودی کل: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

قابل برداشت: BTC۰.۰۰۰۰۰۰

سقف فروش: IRT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۳۲

IRT

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(BTC) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰۰۲۰۰ تغییر ۰.۰۰%
۴۷۵,۸۲۴.۰۰ ۱.۵۰۰۰۰۰ ۷۱۳,۷۳۶.۰۰
زمان قیمت(تومان) مقدار(BTC)

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان لغو سفارش

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان

وارد شوید یا ثبت نام کنید تا سفارشات خود را ببینید.

شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) زمان