بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۲۳.۴۳ ۰.۱۳%+
اتریوم ۱,۹۸۴.۷۴ ۰.۱۵%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۸۶%+
لایت کوین ۶۴.۳۸ ۰.۴۸%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۲۰ ۰.۴۲%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۲۴%+
بایننس کوین ۳۲۴.۷۰ ۰.۵۸%-
استلار ۰.۱۳ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۳۶%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۱%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۷۲۵,۵۳۳ ۰.۱۳%+
اتریوم ۶۵,۶۹۴,۸۹۴ ۰.۱۵%-
لایت کوین ۲,۱۳۰,۹۷۸ ۰.۴۸%+
ترون ۲,۳۵۸ ۱.۸۶%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۳,۰۲۰ ۰.۴۲%+
ریپل ۱۲,۷۲۷ ۱.۲۴%+
بایننس کوین ۱۰,۷۴۷,۵۷۰ ۰.۵۸%-
استلار ۴,۲۴۷ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۲,۵۸۴ ۶.۳۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۷۵۲ ۰.۱۱%-
CELO
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
CELO
USDT

موجودی کل: CELO۰.۰۰

قابل برداشت: CELO۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
CELO
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
CELO
تتر

قابل برداشت: CELO۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
CELO
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: CELO۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

CELO
CELO
USDT

موجودی کل: CELO۰.۰۰

قابل برداشت: CELO۰.۰۰

سقف فروش: CELO۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(CELO) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(CELO)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش