بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۵۳.۳۱ ۰.۲۵%+
اتریوم ۱,۹۸۵.۴۹ ۰.۱۱%-
ترون ۰.۰۷ ۲.۱۳%+
لایت کوین ۶۴.۴۰ ۰.۵۲%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۶.۸۰ ۰.۰۶%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۴۴%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۵%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۷۱۴,۵۶۱ ۰.۲۵%+
اتریوم ۶۵,۷۱۹,۷۱۹ ۰.۱۱%-
لایت کوین ۲,۱۳۱,۶۴۰ ۰.۵۲%+
ترون ۲,۳۶۴ ۲.۱۳%+
بیت کوین کش ۴,۸۰۲,۸۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۱۷,۰۸۰ ۰.۰۶%+
استلار ۴,۲۶۰ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۲,۵۸۶ ۶.۴۴%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۳۸ ۰.۱۵%+
DOGE
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
DOGE
تومان

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
DOGE
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
DOGE
تومان

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
DOGE
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

DOGE
DOGE
تومان

موجودی کل: DOGE۰.۰۰

قابل برداشت: DOGE۰.۰۰

سقف فروش: DOGE۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(DOGE) کل(تومان)
آخرین قیمت ۲,۵۸۶ تومان ۰.۰۰ تغییر ۶.۴۴%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(DOGE)
۱۶:۲۷:۴۷ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۷:۲۶ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۷:۱۱ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۶:۴۱ ۱,۰۰۰ ۱.۰۰
۱۶:۲۶:۰۰ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۵:۳۳ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۶:۲۳:۰۳ ۱,۰۰۰ ۲.۰۰
۱۳:۱۳:۴۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۳:۱۱ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۳:۱۰ ۱,۰۰۰ ۱۳.۰۰
۱۳:۱۲:۳۰ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۲:۲۴ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳:۱۲:۲۱ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۲:۰۹ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰
۱۳:۱۲:۰۴ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۱:۳۷ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
۱۳:۱۱:۲۸ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۸ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۶ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۳:۱۰:۵۴ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش