بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۴۷۲.۶۲ ۰.۰۷%-
اتریوم ۱,۹۷۸.۵۳ ۰.۴۶%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۹۶%+
لایت کوین ۶۳.۹۹ ۰.۱۲%-
بیت کوین کش ۱۴۳.۳۰ ۰.۲۱%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۵۵%+
بایننس کوین ۳۲۳.۴۰ ۰.۹۸%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۳۹%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۹۵%+
پلی گان ۱.۰۱ ۰.۷۳%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۰,۰۴۳,۷۲۲ ۰.۰۷%-
اتریوم ۶۵,۴۸۹,۳۴۳ ۰.۴۶%-
لایت کوین ۲,۱۱۸,۰۶۹ ۰.۱۲%-
ترون ۲,۳۳۷ ۰.۹۶%+
بیت کوین کش ۴,۷۴۳,۲۳۰ ۰.۲۱%-
ریپل ۱۲,۶۴۱ ۰.۵۵%+
بایننس کوین ۱۰,۷۰۴,۵۴۰ ۰.۹۸%-
استلار ۴,۲۱۷ ۰.۳۹%+
دوج کوین ۲,۵۷۴ ۵.۹۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۵۴۰ ۰.۷۳%-
ETH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ETH
تومان

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
ETH
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ETH
تومان

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
ETH
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

ETH
ETH
تومان

موجودی کل: ETH۰.۰۰۰۰۰

قابل برداشت: ETH۰.۰۰۰۰۰

سقف فروش: ETH۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(ETH) کل(تومان)
آخرین قیمت ۶۵,۴۸۹,۳۴۳ تومان ۰.۰۰۰۸۰ تغییر ۰.۴۶%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(ETH)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش