بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۴۴.۷۳ ۰.۲۲%+
اتریوم ۱,۹۸۷.۴۳ ۰.۰۲%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۷۰%+
لایت کوین ۶۴.۴۳ ۰.۵۶%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۸۰ ۰.۸۴%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۶.۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۳۴%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۱۹%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۰۸%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۴۳۰,۵۶۳ ۰.۲۲%+
اتریوم ۶۵,۷۸۳,۹۳۳ ۰.۰۲%-
لایت کوین ۲,۱۳۲,۶۳۳ ۰.۵۶%+
ترون ۲,۳۵۴ ۱.۷۰%+
بیت کوین کش ۴,۷۹۲,۸۸۰ ۰.۸۴%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۱۳,۷۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۴,۲۵۷ ۱.۳۴%+
دوج کوین ۲,۵۸۰ ۶.۱۹%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۷۶۲ ۰.۰۸%-
FLOW
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
FLOW
USDT

موجودی کل: FLOW۰.۰۰

قابل برداشت: FLOW۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
FLOW
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
FLOW
تتر

قابل برداشت: FLOW۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
FLOW
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: FLOW۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

FLOW
FLOW
USDT

موجودی کل: FLOW۰.۰۰

قابل برداشت: FLOW۰.۰۰

سقف فروش: FLOW۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(FLOW) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(FLOW)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش