بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۵۸.۶۸ ۰.۲۸%+
اتریوم ۱,۹۹۰.۰۶ ۰.۱۲%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۸۰%+
لایت کوین ۶۴.۵۲ ۰.۷۰%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۳۰ ۱.۱۸%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۵%+
بایننس کوین ۳۲۷.۳۰ ۰.۲۱%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۱%+
پلی گان ۱.۰۳ ۰.۴۴%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۸۹۲,۳۰۸ ۰.۲۸%+
اتریوم ۶۵,۸۷۰,۹۸۶ ۰.۱۲%+
لایت کوین ۲,۱۳۵,۶۱۲ ۰.۷۰%+
ترون ۲,۳۵۷ ۱.۸۰%+
بیت کوین کش ۴,۸۰۹,۴۳۰ ۱.۱۸%+
ریپل ۱۲,۷۵۳ ۱.۴۵%+
بایننس کوین ۱۰,۸۳۳,۶۳۰ ۰.۲۱%+
استلار ۴,۲۵۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۲,۵۸۰ ۶.۲۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۹۳۷ ۰.۴۴%+
LTC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
LTC
تومان

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
LTC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
LTC
تومان

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
LTC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

LTC
LTC
تومان

موجودی کل: LTC۰.۰۰۰

قابل برداشت: LTC۰.۰۰۰

سقف فروش: LTC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(LTC) کل(تومان)
آخرین قیمت ۲,۱۳۵,۶۱۲ تومان ۰.۰۰۱ تغییر ۰.۷۰%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(LTC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش