بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۴۶۴.۴۳ ۰.۱۱%-
اتریوم ۱,۹۷۸.۳۸ ۰.۴۷%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۹۳%+
لایت کوین ۶۳.۸۳ ۰.۳۷%-
بیت کوین کش ۱۴۳.۰۰ ۰.۴۲%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۵۳%+
بایننس کوین ۳۲۳.۰۰ ۱.۱۰%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۴۷%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۵۷%+
پلی گان ۱.۰۱ ۱.۰۷%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۰۹,۷۷۲,۶۳۳ ۰.۱۱%-
اتریوم ۶۵,۴۸۴,۳۷۸ ۰.۴۷%-
لایت کوین ۲,۱۱۲,۷۷۳ ۰.۳۷%-
ترون ۲,۳۳۷ ۰.۹۳%+
بیت کوین کش ۴,۷۳۳,۳۰۰ ۰.۴۲%-
ریپل ۱۲,۶۳۸ ۰.۵۳%+
بایننس کوین ۱۰,۶۹۱,۳۰۰ ۱.۱۰%-
استلار ۴,۲۲۰ ۰.۴۷%+
دوج کوین ۲,۵۶۵ ۵.۵۷%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۴۲۸ ۱.۰۷%-
MATIC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
MATIC
تومان

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
MATIC
تومان

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
MATIC
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

MATIC
MATIC
تومان

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

سقف فروش: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(MATIC) کل(تومان)
آخرین قیمت ۳۳,۴۲۸ تومان ۰.۰۰ تغییر ۱.۰۷%-
زمان قیمت(تومان) مقدار(MATIC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش