بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۴۶۳.۰۲ ۰.۱۱%-
اتریوم ۱,۹۷۵.۴۵ ۰.۶۲%-
ترون ۰.۰۷ ۰.۹۶%+
لایت کوین ۶۳.۸۳ ۰.۳۷%-
بیت کوین کش ۱۴۲.۰۰ ۱.۱۱%-
ریپل ۰.۳۸ ۰.۲۶%+
بایننس کوین ۳۲۲.۵۰ ۱.۲۶%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۴۵%+
پلی گان ۱.۰۱ ۱.۰۴%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۰۹,۷۲۵,۹۶۲ ۰.۱۱%-
اتریوم ۶۵,۳۸۷,۳۹۵ ۰.۶۲%-
لایت کوین ۲,۱۱۲,۷۷۳ ۰.۳۷%-
ترون ۲,۳۳۷ ۰.۹۶%+
بیت کوین کش ۴,۷۰۰,۲۰۰ ۱.۱۱%-
ریپل ۱۲,۶۰۴ ۰.۲۶%+
بایننس کوین ۱۰,۶۷۴,۷۵۰ ۱.۲۶%-
استلار ۴,۲۰۴ ۰.۰۸%+
دوج کوین ۲,۵۶۲ ۵.۴۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۴۳۸ ۱.۰۴%-
MATIC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
MATIC
USDT

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
MATIC
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
MATIC
تتر

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
MATIC
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

MATIC
MATIC
USDT

موجودی کل: MATIC۰.۰۰

قابل برداشت: MATIC۰.۰۰

سقف فروش: MATIC۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(MATIC) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(MATIC)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش