بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۵۸.۷۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۱,۹۸۶.۹۰ ۰.۰۴%-
ترون ۰.۰۷ ۲.۱۲%+
لایت کوین ۶۴.۴۹ ۰.۶۶%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۷.۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۶۵%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۲۰%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۸۹۳,۶۳۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۶۵,۷۶۶,۳۹۰ ۰.۰۴%-
لایت کوین ۲,۱۳۴,۶۱۹ ۰.۶۶%+
ترون ۲,۳۶۴ ۲.۱۲%+
بیت کوین کش ۴,۸۰۲,۸۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۲۷,۰۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۴,۲۶۰ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۲,۵۹۱ ۶.۶۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۵۵ ۰.۲۰%+
TRX
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
TRX
تومان

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
TRX
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
TRX
تومان

قابل برداشت: TRX۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
TRX
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

TRX
TRX
تومان

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

سقف فروش: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(TRX) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(TRX)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش