بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۱۸.۷۱ ۰.۱۱%+
اتریوم ۱,۹۸۵.۷۷ ۰.۱۰%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۶۳%+
لایت کوین ۶۴.۳۲ ۰.۳۹%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۳۲۶.۸۰ ۰.۰۶%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۱۸%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۰۶%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۰۴%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۵۶۹,۳۰۱ ۰.۱۱%+
اتریوم ۶۵,۷۲۸,۹۸۷ ۰.۱۰%-
لایت کوین ۲,۱۲۸,۹۹۲ ۰.۳۹%+
ترون ۲,۳۵۳ ۱.۶۳%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۹,۶۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۱۲,۷۴۰ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۱۰,۸۱۷,۰۸۰ ۰.۰۶%+
استلار ۴,۲۵۰ ۱.۱۸%+
دوج کوین ۲,۵۷۷ ۶.۰۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۰۲ ۰.۰۴%+
TRX
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
TRX
USDT

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
TRX
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
TRX
تتر

قابل برداشت: TRX۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
TRX
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

TRX
TRX
USDT

موجودی کل: TRX۰.۰

قابل برداشت: TRX۰.۰

سقف فروش: TRX۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(TRX) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(TRX)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش