بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۶۹.۰۴ ۰.۳۲%+
اتریوم ۱,۹۸۹.۰۶ ۰.۰۷%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۷۷%+
لایت کوین ۶۴.۴۹ ۰.۶۶%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۹۰ ۰.۹۱%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۲%+
بایننس کوین ۳۲۷.۲۰ ۰.۱۸%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۴۶%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۲۶%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۳,۲۳۵,۲۲۴ ۰.۳۲%+
اتریوم ۶۵,۸۳۷,۸۸۶ ۰.۰۷%+
لایت کوین ۲,۱۳۴,۶۱۹ ۰.۶۶%+
ترون ۲,۳۵۶ ۱.۷۷%+
بیت کوین کش ۴,۷۹۶,۱۹۰ ۰.۹۱%+
ریپل ۱۲,۷۵۰ ۱.۴۲%+
بایننس کوین ۱۰,۸۳۰,۳۲۰ ۰.۱۸%+
استلار ۴,۲۵۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۲,۵۸۶ ۶.۴۶%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۷۸ ۰.۲۶%+
USDT
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
USDT
تومان

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
تتر
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
تتر
تومان

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
USDT
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: USDT۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
USDT
تومان

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف فروش: USDT۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(USDT) کل(تومان)
آخرین قیمت تومان ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تومان) مقدار(تتر)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش