بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۰۹.۳۸ ۰.۰۸%+
اتریوم ۱,۹۸۴.۱۷ ۰.۱۸%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۷۳%+
لایت کوین ۶۴.۲۸ ۰.۳۳%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۰۰ ۰.۲۸%+
ریپل ۰.۳۸ ۰.۸۴%+
بایننس کوین ۳۲۴.۲۰ ۰.۷۳%-
استلار ۰.۱۳ ۰.۸۷%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۲۱%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۶%-
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۲۶۰,۴۷۸ ۰.۰۸%+
اتریوم ۶۵,۶۷۶,۰۲۷ ۰.۱۸%-
لایت کوین ۲,۱۲۷,۶۶۸ ۰.۳۳%+
ترون ۲,۳۵۵ ۱.۷۳%+
بیت کوین کش ۴,۷۶۶,۴۰۰ ۰.۲۸%+
ریپل ۱۲,۶۷۷ ۰.۸۴%+
بایننس کوین ۱۰,۷۳۱,۰۲۰ ۰.۷۳%-
استلار ۴,۲۳۷ ۰.۸۷%+
دوج کوین ۲,۵۸۰ ۶.۲۱%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۷۳۶ ۰.۱۶%-
VET
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
VET
تومان

موجودی کل: VET۰.۰۰

قابل برداشت: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
VET
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
VET
تومان

قابل برداشت: VET۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
VET
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

VET
VET
تومان

موجودی کل: VET۰.۰۰

قابل برداشت: VET۰.۰۰

سقف فروش: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(VET) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱,۱۰۷ تومان ۰.۰۰ تغییر ۱.۴۶%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(VET)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش