بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۶۵۰.۱۹ ۰.۶۵%+
اتریوم ۲,۰۰۰.۳۳ ۰.۶۳%+
ترون ۰.۰۷ ۲.۵۳%+
لایت کوین ۶۴.۹۲ ۱.۳۳%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۸۰ ۱.۵۳%+
ریپل ۰.۳۹ ۲.۲۴%+
بایننس کوین ۳۲۷.۸۰ ۰.۳۷%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۹۷%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۷.۴۴%+
پلی گان ۱.۰۳ ۰.۷۷%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۵,۹۲۱,۲۸۹ ۰.۶۵%+
اتریوم ۶۶,۲۱۰,۹۲۳ ۰.۶۳%+
لایت کوین ۲,۱۴۸,۸۵۲ ۱.۳۳%+
ترون ۲,۳۷۴ ۲.۵۳%+
بیت کوین کش ۴,۸۲۵,۹۸۰ ۱.۵۳%+
ریپل ۱۲,۸۵۳ ۲.۲۴%+
بایننس کوین ۱۰,۸۵۰,۱۸۰ ۰.۳۷%+
استلار ۴,۲۸۳ ۱.۹۷%+
دوج کوین ۲,۶۱۰ ۷.۴۴%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۴,۰۵۰ ۰.۷۷%+
VET
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
VET
USDT

موجودی کل: VET۰.۰۰

قابل برداشت: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
VET
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
VET
تتر

قابل برداشت: VET۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
VET
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

VET
VET
USDT

موجودی کل: VET۰.۰۰

قابل برداشت: VET۰.۰۰

سقف فروش: VET۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(VET) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(VET)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش