بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۷۴.۰۷ ۰.۳۴%+
اتریوم ۱,۹۹۱.۰۹ ۰.۱۷%+
ترون ۰.۰۷ ۱.۸۶%+
لایت کوین ۶۴.۵۸ ۰.۸۰%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۴۰ ۱.۲۵%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۷.۳۰ ۰.۲۱%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۱۸%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۴۷%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۳۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۳,۴۰۱,۷۱۷ ۰.۳۴%+
اتریوم ۶۵,۹۰۵,۰۷۹ ۰.۱۷%+
لایت کوین ۲,۱۳۷,۵۹۸ ۰.۸۰%+
ترون ۲,۳۵۸ ۱.۸۶%+
بیت کوین کش ۴,۸۱۲,۷۴۰ ۱.۲۵%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۳۳,۶۳۰ ۰.۲۱%+
استلار ۴,۲۵۰ ۱.۱۸%+
دوج کوین ۲,۵۸۷ ۶.۴۷%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۹۴ ۰.۳۱%+
XLM
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XLM
تومان

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XLM
تومان

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XLM
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XLM
XLM
تومان

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

سقف فروش: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XLM) کل(تومان)
۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷ ۲۹,۹۷۰
۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷ ۲۹,۹۷۰
آخرین قیمت ۴,۲۵۰ تومان ۰.۰۰ تغییر ۱.۱۸%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(XLM)
۱۱:۱۸:۰۴ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۱۱:۱۶:۳۶ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۱۱:۱۶:۱۶ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۱۱:۱۲:۰۶ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۱۱:۱۲:۰۵ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۱۱:۱۲:۰۴ ۱,۰۰۰ ۲۹.۹۷
۲۳:۱۳:۰۵ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۲۳:۱۲:۲۹ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۳۰:۴۸ ۱,۰۰۰ ۵۰.۰۰
۱۵:۳۰:۴۲ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۳۰:۳۴ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۳۰:۲۸ ۱,۰۰۰ ۵۰.۰۰
۱۵:۳۰:۲۷ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۳۰:۲۱ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۳۰:۲۱ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰
۱۵:۳۰:۲۰ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۳۰:۱۸ ۱,۰۰۰ ۵۰.۰۰
۱۵:۳۰:۱۷ ۱,۰۰۰ ۱۰.۰۰
۱۵:۳۰:۱۶ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰
۱۵:۳۰:۱۵ ۱,۰۰۰ ۲۵.۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش