بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۴۹۷.۸۲ ۰.۰۳%+
اتریوم ۱,۹۸۴.۹۹ ۰.۱۴%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۶۹%+
لایت کوین ۶۴.۳۱ ۰.۳۷%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۱۸%+
بایننس کوین ۳۲۶.۵۰ ۰.۰۳%-
استلار ۰.۱۳ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۱۴%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۰۸%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۰,۸۷۷,۸۴۲ ۰.۰۳%+
اتریوم ۶۵,۷۰۳,۱۶۹ ۰.۱۴%-
لایت کوین ۲,۱۲۸,۶۶۱ ۰.۳۷%+
ترون ۲,۳۵۴ ۱.۶۹%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۹,۶۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۱۲,۷۲۰ ۱.۱۸%+
بایننس کوین ۱۰,۸۰۷,۱۵۰ ۰.۰۳%-
استلار ۴,۲۴۷ ۱.۱۰%+
دوج کوین ۲,۵۷۹ ۶.۱۴%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۱۵ ۰.۰۸%+
XLM
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XLM
USDT

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XLM
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XLM
تتر

قابل برداشت: XLM۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XLM
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XLM
XLM
USDT

موجودی کل: XLM۰.۰۰

قابل برداشت: XLM۰.۰۰

سقف فروش: XLM۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(XLM) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(XLM)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش