بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۵۸.۷۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۱,۹۸۶.۹۰ ۰.۰۴%-
ترون ۰.۰۷ ۲.۱۲%+
لایت کوین ۶۴.۴۹ ۰.۶۶%+
بیت کوین کش ۱۴۵.۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۰.۳۹ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۳۲۷.۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۶.۶۵%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۲۰%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۲,۸۹۳,۶۳۲ ۰.۲۸%+
اتریوم ۶۵,۷۶۶,۳۹۰ ۰.۰۴%-
لایت کوین ۲,۱۳۴,۶۱۹ ۰.۶۶%+
ترون ۲,۳۶۴ ۲.۱۲%+
بیت کوین کش ۴,۸۰۲,۸۱۰ ۱.۰۴%+
ریپل ۱۲,۷۵۷ ۱.۴۷%+
بایننس کوین ۱۰,۸۲۷,۰۱۰ ۰.۱۵%+
استلار ۴,۲۶۰ ۱.۴۲%+
دوج کوین ۲,۵۹۱ ۶.۶۵%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۵۵ ۰.۲۰%+
XRP
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XRP
تومان

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: تومان۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XRP
تومان

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تومان
XRP
تومان

موجودی کل: تومان۰

قابل برداشت: تومان۰

سقف خرید: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XRP
XRP
تومان

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

تومان

سفارشات

قیمت (تومان) مقدار(XRP) کل(تومان)
آخرین قیمت ۱۲,۷۵۷ تومان ۰.۰۰۰۴ تغییر ۱.۴۷%+
زمان قیمت(تومان) مقدار(XRP)
۱۴:۳۳:۴۸ ۱,۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰۰
۱۴:۳۳:۳۷ ۱,۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۵۱ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۴۸ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۴۵ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۴۴ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۴۱ ۱,۰۰۰ ۳۵.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۴۱ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۸ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۸ ۱,۰۰۰ ۳۵.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۶ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۲ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۰ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۳۰ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۲۸ ۱,۰۰۰ ۳۵.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۲۷ ۱,۰۰۰ ۳۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۲۴ ۱,۰۰۰ ۳۵.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۲۲ ۱,۰۰۰ ۲۰.۰۰۰۰
۱۴:۱۷:۲۰ ۱,۰۰۰ ۳۵.۰۰۰۰
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) پرشده قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تومان) کارمزد قیمت کل (تومان) وضعیت سفارش زمان سفارش