بازارها آخرین قیمت تغییر
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۲۴,۵۱۸.۵۳ ۰.۱۱%+
اتریوم ۱,۹۸۵.۸۶ ۰.۱۰%-
ترون ۰.۰۷ ۱.۵۰%+
لایت کوین ۶۴.۳۱ ۰.۳۷%+
بیت کوین کش ۱۴۴.۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۰.۳۸ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۳۲۶.۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۰.۱۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۰.۰۸ ۵.۹۳%+
پلی گان ۱.۰۲ ۰.۱۱%+
بازارها
آخرین قیمت تغییر
بیتکوین ۸۱۱,۵۶۳,۳۴۳ ۰.۱۱%+
اتریوم ۶۵,۷۳۱,۹۶۶ ۰.۱۰%-
لایت کوین ۲,۱۲۸,۶۶۱ ۰.۳۷%+
ترون ۲,۳۵۰ ۱.۵۰%+
بیت کوین کش ۴,۷۷۹,۶۴۰ ۰.۵۶%+
ریپل ۱۲,۷۴۰ ۱.۳۴%+
بایننس کوین ۱۰,۸۱۳,۷۷۰ ۰.۰۳%+
استلار ۴,۲۵۳ ۱.۲۶%+
دوج کوین ۲,۵۷۴ ۵.۹۳%+
تتر ۳۳,۱۰۰ ۰.۰۰%
پلی گان ۳۳,۸۲۵ ۰.۱۱%+
XRP
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XRP
USDT

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT
XRP
تتر

قابل برداشت: تتر۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XRP
تتر

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

میزان کارمزد: درصد

تتر
XRP
USDT

موجودی کل: USDT۰.۰۰

قابل برداشت: USDT۰.۰۰

سقف خرید: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

XRP
XRP
USDT

موجودی کل: XRP۰.۰۰۰۰

قابل برداشت: XRP۰.۰۰۰۰

سقف فروش: XRP۱۰.۰۰

میزان کارمزد: درصد۰.۰۰

USDT

سفارشات

قیمت (تتر) مقدار(XRP) کل(تتر)
آخرین قیمت تتر ۰.۰۰۰۶ تغییر ۰.۰۰%
زمان قیمت(تتر) مقدار(XRP)
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) زمان سفارش لغو سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) پرشده قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش
شماره سفارش بازار خرید/فروش مقدار قیمت واحد (تتر) کارمزد قیمت کل (تتر) وضعیت سفارش زمان سفارش