نام ارز
بازه زمانی کارمزد واریز کارمزد برداشت حداقل برداشت
BTC روزانه 0 0.0005 0.001
ETH روزانه 0 0.015 0.03
BCH روزانه 0 0.001 0.001
LTC روزانه 0 0.001 0.001
TRX روزانه 0 1 10
USDT روزانه 0 0.7 10
XRP روزانه 0 0.1 21
BNB روزانه 0 0.001 0.1
XLM روزانه 0 0.1 100
DOGE روزانه 0 10 50
عنوان
پایه بازار سطح یک سطح دو سطح سه
معامله پایه [فروش] USDT 0.15 0.15 0.15
معامله پایه [خرید] USDT 0.13 0.13 0.13
معامله پایه [فروش] IRT 0.15 0.15 0.15
معامله پایه [خرید] IRT 0.1 0.1 0.1
معامله سریع [فروش] USDT 0.32 0.28 0.18
معامله سریع [خرید] USDT 0.32 0.28 0.18
معامله سریع [فروش] IRT 0.32 0.28 0.18
معامله سریع [خرید] IRT 0.32 0.28 0.18
معامله پایه [فروش] DAI 0.15 0.15 0.15
معامله پایه [خرید] DAI 0.13 0.13 0.13
معامله سریع [فروش] DAI 0.32 0.28 0.18
معامله سریع [خرید] DAI 0.32 0.28 0.18